Mini window ornament "Let Your Faith Take Flight"

Mini window ornament "Let Your Faith Take Flight"

Mini window ornament "Let Your Faith Take Flight"

Mini window ornament with message: "Let Your Faith Take Flight"

$4.50